במתמטיקה, האם יש הבדל בין n-tuple, רצף ורשימה מסודרת, או שכולם אותו הדבר?


תשובה 1:

במתמטיקה, n-tuple הוא רצף עם n אלמנטים או רשימה מסודרת של n אלמנטים.

ואז נוכל לנתח את זה על ידי הדברים הבאים:

רצף הוא אוסף של חפצים המנויים שבהם מותר לחזור על חזרות.

רשימה מסודרת היא רצף מתמטי. (אשר גם חזרות מותרות).

כפי שאתה יכול לראות אנו משתמשים במינוח אחד כדי להגדיר אחד את השני.

באופן כללי, אין הבדל.

עם זאת, בפועל, אורך הרשימה הוא בדרך כלל סופי ואילו הרצף הוא ארוך עד אינסוף.


תשובה 2:

"רשימה מסודרת" היא משהו ב- HTML, אבל אני לא בטוח שזה משהו מיוחד במתמטיקה.

Itspossibletoswitchbetweenntuplesandsequencesuptoapoint,buttheyarentequallynaturalforallpurposes.It's possible to switch between n-tuples and sequences up to a point, but they aren't equally natural for all purposes.

יש לצייר את האלמנטים של רצף מקבוצה, והסדר בין האלמנטים מובנה. אין שום קושי מיוחד ברצף אינסופי.

Anntupleisusuallyreallyaconvenientwayofwritinganindexedset(indexingbynaturalnumbersisntreallyimportant;youcouldindexbyanythingwiththerightnumberofelements,andtheorderbetweentheindicescurrentreallymatter).Eachindexisineffectassociatedwithitsownsetofpossiblevalues,ratherthanthesamesetbeingusedforallpossiblevaluesforallindices.Thismeansthatspecifyingan[math]n[/math]tuplegetsmoreandmoreburdensomeas[math]n[/math]increases.An n-tuple is usually really a convenient way of writing an indexed set (indexing by natural numbers isn't really important; you could index by anything with the right number of elements, and the order between the indices current really matter). Each index is in effect associated with its own set of possible values, rather than the same set being used for all possible values for all indices. This means that specifying an [math]n[/math]-tuple gets more and more burdensome as [math]n[/math] increases.

זה באמת ההבדל; האופן בו אתה בונה את המרחב של חלופות אפשריות, ואת קיומו (או לא) של סדר משמעותי בין מדדים.